Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00
sob 08:00-12:00

Rejestracja:
osobiście, telefonicznie,
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

W ramach Poradni Medycyny Pracy w Przychodni konsultują:
- lekarz medycyny pracy
- lekarz z uprawnieniami do badania kierowców zawodowych (podlegających pod ustawę o transporcie drogowym)
- lekarz z uprawnieniami do badania i wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T
- endokrynolog
- laryngolog
- neurolog
- okulista
- psycholog

W ramach Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:
- audiogram
- spirometrię
- psychotechnikę
- badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie


Zasady przyjmowania pacjentów:

1.    Pacjenci zgłaszający się na badania medycyny pracy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę. Skierowanie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia.
Skierowanie na badania medycyny pracy jest dokumentem za który odpowiedzialność ponosi pracodawca, dlatego ważne jest, aby zawierało wszystkie niezbędne i aktualne informacje o stanowisku pracy. Powinno być opatrzone pieczątką z numerem NIP i REGON oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.
Pracodawca wydaje skierowanie na badanie lekarskie w 2 egzemplarzach (1 dla lekarza i 1 dla osoby kierowanej na badania).

WAŻNE! na skierowaniu należy wypisać zagrożenia dot. stanowiska (jeśli występują) np. praca z komputerem, praca na wysokości do 3 m. lub pow. 3 m. pył (jaki), kurz (itp.). Następnie należy zliczyć zagrożenia i wpisać łączna liczbę występujących czynników w stosowną kratkę na skierowaniu. Jeśli czynniki uciążliwe nie występują w kratkę należy wpisać cyfrę 0.

2.    Aby otrzymać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych od lekarza medycyny pracy, pacjent musi przynieść wynik badania na nosicielstwo oraz skierowanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przed konsultacją lekarską badania do celów sanitarno-epidemiologicznych pacjent wykonuje w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (kał na nosicielstwo).  Na podstawie wyniku lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie (książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych już nie obowiązują).
Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (np. którzy mają kontakt z żywnością (kucharz/kucharka, kelner/kelnerka) lub ich praca wymaga kontaktu z dużą liczbą ludzi (pracownicy służby zdrowia), oraz osoby pracujące z dziećmi do 6 r.ż. /opiekunka do dziecka, przedszkolanka/) posiadali aktualne orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych. Lekarz medycyny pracy decyduje o tym na jaki czas wydaje orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Ważne! Raz wykonane badanie kału na nosicielstwo jest ważne do czasu zachorowania na chorobę zakaźną, dlatego jeśli pracownik posiada wynik badania nie opatrzony datą ważności (lub wpis o wyniku w książeczce nie opatrzony datą ważności) i nie chorował na chorobę zakaźną, zazwyczaj nie musi powtarzać badania. W przypadku orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych na czas określony, lub wpisów w książeczce sprzed 2006 r. należy uaktualnić orzeczenie do celów sanitarno–epidemiologicznych bez konieczności ponawiania badań kału na nosicielstwo. W przypadku kiedy pacjent nie dysponuje wynikiem badania kału na nosicielstwo (zgubił wynik/książeczkę z wynikiem badania) – badanie musi powtórzyć.

Uwaga: Może się jednak zdarzyć, że lekarz medycyny pracy w oparciu o posiadaną wiedzę medyczną oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczenia pracy, zleci powtórzenie badania w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nawet pomimo posiadania przez pacjenta wyniku badania kału na nosicielstwo sprzed kilku lat.

3.    Przed konsultacją u lekarza medycyny pracy należy wykonać wszystkie dodatkowe badania i konsultacje lekarskie, jeśli są one wskazane przy danym stanowisku pracy, np. badania laboratoryjne, EKG, spirometrię, wynik badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Na konsultację do lekarza medycyny pracy należy przynieść wyniki badań oraz zaświadczenia od lekarzy specjalistów np. diabetologa, okulisty, laryngologa, neurologa, psychologa (w zależności od stanowiska).

Przykłady:
a)    kierowca zawodowy - zakres badań: okulista, psychotechnika (orzeczenie psychologa wraz z wynikiem badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie), glukoza, lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badania kierowców, EKG (sugerowane po 40 r.ż), dodatkowo - jeśli występują wskazania - wyniki konsultacji u lekarzy specjalistów np. diabetolog, neurolog.
b)    kurier, dostawca, kierowcy użytkujący samochód służbowy - zakres badań: okulista, wynik badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, glukoza, lekarz medycyny pracy, EKG (sugerowane po 40 r.ż), dodatkowo - jeśli występują wskazania - wyniki konsultacji u lekarzy specjalistów np. diabetolog, neurolog.
c)    pracownik biurowy praca z komputerem - zakres badań: okulista, lekarz medycyny pracy
d)    stanowisko kierownicze/decyzyjne praca przy komputerze - zakres badań: badania laboratoryjne, EKG, okulista, lekarz medycyny pracy

4.    Osoby nie posiadające skierowania od pracodawcy, czyli samozatrudniające się, osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy /umowy cywilnoprawne/, osoby bezrobotne czy wykonujące inny zawód a chcące się przekwalifikować muszą wypełnić Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.

Pracownicy posiadający grupę inwalidzką powinni mieć ze sobą: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

5.    Osoby zgłaszające się na badanie kontrolne (dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) muszą przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym procesie leczenia z informacją, że Pacjent zakończył już okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorobą.

WAŻNE: Porada lekarza medycyny pracy (bez zaświadczenia) jest płatna.


Dokumenty do pobrania:

Wzór skierowania na badania lekarskie – pobierz druk wraz z objaśnieniem
Wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne do lekarza medycyny pracy – pobierz druk wraz z objaśnieniem
WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZAKAŻENIA NA INNE OSOBY – pobierz druk
PROMESA – pobierz druk
Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną - dla prowadzących własną działalność gospodarczą.


Wzory poprawnie wypełnionych skierowań:

Stanowisko Pracownik biurowy
Stanowisko Spawacz
Skierowanie bez czynników szkodliwych