Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00
sob 08:00-12:00

Rejestracja:
osobiście, telefonicznie,
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

W ramach Poradni Medycyny Pracy w Przychodni konsultują:
- lekarz medycyny pracy
- lekarz z uprawnieniami do badania kierowców zawodowych (podlegających pod ustawę o transporcie drogowym)
- lekarz z uprawnieniami do badania i wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T
- endokrynolog
- laryngolog
- neurolog
- okulista
- psycholog

W ramach Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:
- audiogram
- psychotechnikę
- badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie
- badanie widzenia głębi (steroskopia)


Zasady przyjmowania pacjentów:

1.    Pacjenci zgłaszający się na badania medycyny pracy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę. Skierowanie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia.
Skierowanie na badania medycyny pracy jest dokumentem za który odpowiedzialność ponosi pracodawca, dlatego ważne jest, aby zawierało wszystkie niezbędne i aktualne informacje o stanowisku pracy. Powinno być opatrzone pieczątką z numerem NIP i REGON oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.
Pracodawca wydaje skierowanie na badanie lekarskie w 2 egzemplarzach (1 dla lekarza i 1 dla osoby kierowanej na badania).

WAŻNE! na skierowaniu należy wypisać zagrożenia dot. stanowiska (jeśli występują) np. praca z komputerem, praca na wysokości do 3 m. lub pow. 3 m. pył (jaki), kurz (itp.). Następnie należy zliczyć zagrożenia i wpisać łączna liczbę występujących czynników w stosowną kratkę na skierowaniu. Jeśli czynniki uciążliwe nie występują w kratkę należy wpisać cyfrę 0.


2.    Aby otrzymać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych od lekarza medycyny pracy, pacjent musi przynieść wynik badania na nosicielstwo oraz skierowanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przed konsultacją lekarską badania do celów sanitarno-epidemiologicznych pacjent wykonuje w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Mają one na celu wykluczenie (bądź wykrycie) salmonellozy. Na podstawie wyniku lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie (książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych już nie obowiązują).
Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby posiadali. Orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.


3.    Przed konsultacją u lekarza medycyny pracy należy wykonać wszystkie dodatkowe badania i konsultacje lekarskie, jeśli są one wskazane przy danym stanowisku pracy, np. badania laboratoryjne, EKG, RTG płuc, spirometrię, nykometrię (ocena widzenia zmierzchowego, reakcja na olśnienie, widzenie barwy czerwonej), psychotechnikę. Na konsultację do lekarza medycyny pracy należy przynieść wyniki badań oraz zaświadczenia od lekarzy specjalistów np. diabetologa, okulisty, laryngologa, neurologa, psychologa (w zależności od stanowiska).

Przykłady:
a)    kierowca zawodowy - zakres badań: okulista, neurolog, nykometria (ocena widzenia zmierzchowego, reakcja na olśnienie, widzenie barwy czerwonej), psychotechnika (zaświadczenie od psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy), EKG (sugerowane po 40 r.ż), glukoza, diabetolog (jeśli występują wskazania), lekarz medycyny pracy (z uprawnieniami do badania kierowców zawodowych);
b)    kurier, dostawca, kierowcy użytkujący samochód służbowy - zakres badań: okulista, neurolog, nykometria (ocena widzenia zmierzchowego, reakcja na olśnienie, widzenie barwy czerwonej), psychotechnika (zaświadczenie od psychologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu służbowego), EKG (sugerowane po 40 r.ż), glukoza, lekarz medycyny pracy;
c)    pracownik biurowy praca z komputerem - zakres badań: okulista, lekarz medycyny pracy
d)    stanowisko kierownicze/decyzyjne praca przy komputerze - zakres badań: badania laboratoryjne, EKG, okulista, lekarz medycyny pracy

4.    Osoby nie posiadające skierowania od pracodawcy, czyli samozatrudniające się, osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy /umowy cywilnoprawne/, osoby bezrobotne czy wykonujące inny zawód a chcące się przekwalifikować muszą wypełnić Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.

Pracownicy posiadający grupę inwalidzką powinni mieć ze sobą: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

5.    Osoby zgłaszające się na badanie kontrolne (dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) muszą przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym procesie leczenia z informacją, że Pacjent zakończył już okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorobą.


Dokumenty do pobrania:

Wzór skierowania na badania lekarskie – pobierz druk wraz z objaśnieniem
Wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne do lekarza medycyny pracy – pobierz druk wraz z objaśnieniem
WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZAKAŻENIA NA INNE OSOBY – pobierz druk
PROMESA – pobierz druk
Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną - dla prowadzących własną działalność gospodarczą.


Wzory poprawnie wypełnionych skierowań:

Stanowisko Pracownik biurowy
Stanowisko Spawacz
Skierowanie bez czynników szkodliwych