Od stycznia 2022 r. ceny ulegną zmianie.
O szczegóły zapytaj w rejestracji.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 02  |  22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

Złóż deklarację do przychodni

W przypadku przedpłaty za wizytę w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, datę wizyty lub nazwisko lekarza.

W ramach Poradni Medycyny Pracy w Przychodni konsultują:
- lekarz medycyny pracy
- lekarz z uprawnieniami do badania kierowców zawodowych (podlegających pod ustawę o transporcie drogowym)
- lekarz z uprawnieniami do badania i wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prawa jazdy wszystkich kategorii
- endokrynolog
- laryngolog
- neurolog
- okulista
- psycholog

W ramach Poradni Medycyny Pracy wykonujemy:
- audiogram
- spirometrię
- psychotechnikę
- badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie


Zasady przyjmowania pacjentów:

1.    Pacjenci zgłaszający się na badania medycyny pracy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę. Skierowanie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia.
Skierowanie na badania medycyny pracy jest dokumentem za który odpowiedzialność ponosi pracodawca, dlatego ważne jest, aby zawierało wszystkie niezbędne i aktualne informacje o stanowisku pracy. Powinno być opatrzone pieczątką z numerem NIP i REGON oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.
Pracodawca wydaje skierowanie na badanie lekarskie w 2 egzemplarzach (1 dla lekarza i 1 dla osoby kierowanej na badania).

Przepisy nakładają na pracodawcę przechowywanie kopii wydanego skierowania w aktach osobowych pracownika.

WAŻNE! na skierowaniu należy wypisać zagrożenia dot. stanowiska (jeśli występują) np. praca z komputerem, praca na wysokości do 3 m. lub pow. 3 m. pył (jaki), kurz (itp.). Następnie należy zliczyć zagrożenia i wpisać łączna liczbę występujących czynników w stosowną kratkę na skierowaniu. Jeśli czynniki uciążliwe nie występują w kratkę należy wpisać cyfrę 0.

Ważne! Każdy, kto jest pracuje z monitorem ekranowym bez względu na ilość godzin spędzaną przez monitorem ekranowym, zobowiązany jest do konsultacji okulistycznej.


2.    Aby otrzymać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych od lekarza medycyny pracy, pacjent musi przynieść wynik badania na nosicielstwo oraz skierowanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przed konsultacją lekarską badania do celów sanitarno-epidemiologicznych pacjent wykonuje w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (kał na nosicielstwo).  Na podstawie wyniku lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie (książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych już nie obowiązują).
Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (np. którzy mają kontakt z żywnością (kucharz/kucharka, kelner/kelnerka) lub ich praca wymaga kontaktu z dużą liczbą ludzi (pracownicy służby zdrowia), oraz osoby pracujące z dziećmi do 6 r.ż. /opiekunka do dziecka, przedszkolanka/) posiadali aktualne orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych. Lekarz medycyny pracy decyduje o tym na jaki czas wydaje orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Ważne! Raz wykonane badanie kału na nosicielstwo jest ważne do czasu zachorowania na chorobę zakaźną, dlatego jeśli pracownik posiada wynik badania nie opatrzony datą ważności (lub wpis o wyniku w książeczce nie opatrzony datą ważności) i nie chorował na chorobę zakaźną, zazwyczaj nie musi powtarzać badania. W przypadku orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych na czas określony, lub wpisów w książeczce sprzed 2006 r. należy uaktualnić orzeczenie do celów sanitarno–epidemiologicznych bez konieczności ponawiania badań kału na nosicielstwo. W przypadku kiedy pacjent nie dysponuje wynikiem badania kału na nosicielstwo (zgubił wynik/książeczkę z wynikiem badania) – badanie musi powtórzyć.

Uwaga: Może się jednak zdarzyć, że lekarz medycyny pracy w oparciu o posiadaną wiedzę medyczną oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczenia pracy, zleci powtórzenie badania w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nawet pomimo posiadania przez pacjenta wyniku badania kału na nosicielstwo sprzed kilku lat.

Uwaga: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79 wydaje duplikaty/odpisy badań na nosicielstwo, wykonanych w Sanepidach na terenie całego województwa mazowieckiego. Stacja gromadzi wyniki od 2013 roku. Stacja nie posiada wcześniejszych wyników.

Po szczegółowe informacje należy dzwonić do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79

Uwaga: wykonywanie badań na nosicielstwo w czasie stanu epidemii w Polsce:

Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii, część Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zawiesiła wykonywanie badań na nosicielstwo. Można w nich jedynie pobrać probówki, które należy zawieźć do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79.

Sprawdź instrukcję postępowania na stronie: www.wsse.waw.pl

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego badanie na nosicielstwo można wykonać w Punkcie Pobrań Laboratorium Diagnostyka w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 45. Laboratorium przekazuje materiał do oceny do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79.

Szczegółowe informacje: www.diagnostyka.pl


3. 
   Przed konsultacją u lekarza medycyny pracy należy wykonać wszystkie dodatkowe badania i konsultacje lekarskie, jeśli są one wskazane przy danym stanowisku pracy, np. badania laboratoryjne, EKG, spirometrię, wynik badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. Na konsultację do lekarza medycyny pracy należy przynieść wyniki badań oraz zaświadczenia od lekarzy specjalistów np. diabetologa, okulisty, laryngologa, neurologa, psychologa (w zależności od stanowiska).

Przykłady:
a)    kierowca zawodowy - zakres badań: okulista, psychotechnika (orzeczenie psychologa wraz z wynikiem badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie), glukoza, lekarz medycyny pracy z uprawnieniami do badania kierowców, EKG (sugerowane po 40 r.ż), dodatkowo - jeśli występują wskazania - wyniki konsultacji u lekarzy specjalistów np. diabetolog, neurolog.
b)    kurier, dostawca, kierowcy użytkujący samochód służbowy - zakres badań: okulista, wynik badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie, glukoza, lekarz medycyny pracy, EKG (sugerowane po 40 r.ż), dodatkowo - jeśli występują wskazania - wyniki konsultacji u lekarzy specjalistów np. diabetolog, neurolog.
c)    pracownik biurowy praca z komputerem - zakres badań: okulista, lekarz medycyny pracy
d)    stanowisko kierownicze/decyzyjne praca przy komputerze - zakres badań: badania laboratoryjne, EKG, okulista, lekarz medycyny pracy

4.    Osoby nie posiadające skierowania od pracodawcy, czyli samozatrudniające się, osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy /umowy cywilnoprawne/, osoby bezrobotne czy wykonujące inny zawód a chcące się przekwalifikować muszą wypełnić Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną.

Pracownicy posiadający grupę inwalidzką powinni mieć ze sobą: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

 

5.    Badania dla kandydatów do szkół i uczelni wyższych

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną gdzie określone są czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe na które uczeń/kandydat może być narażony w trakcie nauki. Ważne! Musi to być skierowanie ze szkoły do której uczeń faktycznie będzie uczęszczał.

W razie konieczności lekarz medycyny pracy może zlecić dodatkowe badania. Badania są wykonywane odpłatnie.

Osoby niepełnoletnie na badania zgłaszają się z opiekunek prawnym oraz z dokumentem tożsamości.6.    Osoby zgłaszające się na badanie kontrolne (dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni) muszą przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym procesie leczenia z informacją, że Pacjent zakończył już okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorobą.

Wyjątkiem jest leczenie szpitalne. W tym przypadku, jeśli nie możliwe jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu - wystarczy przynieść wypis ze szpitala.

Dodatkowo:
- kopię poprzedniego orzeczenia lekarskiego
- dokumentację medyczną z badania wstępnego lub okresowego (w przypadku braku dokumentacji medycznej z badania wstępnego lub okresowego, na potrzeby badania kontrolnego należy powtórzyć wszystkie badania stanowiskowe)

 

WAŻNE: Porada lekarza medycyny pracy (bez zaświadczenia) jest płatna.


Dokumenty do pobrania:

Wzór skierowania na badania lekarskie – pobierz druk wraz z objaśnieniem
Wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne do lekarza medycyny pracy – pobierz druk wraz z objaśnieniem
WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZAKAŻENIA NA INNE OSOBY – pobierz druk
PROMESA – pobierz druk
Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną - dla prowadzących własną działalność gospodarczą.


Wzory poprawnie wypełnionych skierowań:

Stanowisko Pracownik biurowy
Stanowisko Spawacz
Skierowanie bez czynników szkodliwych