Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

 
  rejestracja@przychodniagrapa.pl
Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 6
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00
sob 08:00-13:00

Rejestracja:
osobiście, telefonicznie,
lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Pacjenci zgłaszający się na badania Medycyny Pracy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz skierowanie na badania wystawione przez pracodawcę - ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2015r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z 2015r., poz.457 ) uległ zmianie wzór skierowania na badania lekarskie (wstępne/okresowe/kontrolne) pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie prosimy o wydawanie skierowań wg poniższego wzoru. Wzór zawiera objaśnienie jak należy poprawnie wypełnić skierowanie.

Skierowanie na badania Medycyny Pracy jest dokumentem za który odpowiedzialność ponosi pracodawca, dlatego ważne jest, aby zawierało wszystkie niezbędne i aktualne informacje o stanowisku pracy. Powinno być opatrzone pieczątką z numerem NIP i REGON oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.
Pracodawca wydaje skierowanie na badanie lekarskie w 2 egzemplarzach (1 dla lekarza i 1 dla osoby kierowanej na badania).

Aby otrzymać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych osoba kierowana do lekarza medycyny pracy musi przynieść skierowanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na podstawie takiego skierowania lekarz wydaje orzeczenie (książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych już nie obowiązują).

Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby posiadali Orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonuje się w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Mają one na celu wykluczenie (bądź wykrycie) salmonellozy. Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie. Powyższe reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r. Nr 96 ).


Dokumenty do pobrania:

Wzór skierowania na badania lekarskie – pobierz druk wraz z objaśnieniem
Wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne do lekarza medycyny pracy – pobierz druk wraz z objaśnieniem
WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZAKAŻENIA NA INNE OSOBY – pobierz druk
PROMESA – pobierz druk

Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną - dla prowadzących własną działalność gospodarczą.

Jeśli badanie przez lekarza Medycyny Pracy poprzedzone ma być badaniami laboratoryjnymi, lub innymi badaniami np. EKG, RTG płuc, spirometrią, oraz wizytami u lekarzy specjalistów np. okulista, laryngolog, neurolog – wówczas wyniki wszystkich badań należy mieć ze sobą.  

Ponadto pracownicy posiadający grupę inwalidzką powinni mieć ze sobą: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Osoby zgłaszające się na badanie kontrolne (dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni):
- zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym procesie leczenia z informacją, że pacjent zakończył już okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorobą.

Osoby zgłaszające się na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych:
- wynik badania na nosicielstwo.

Kierowcy użytkujący samochód służbowy:
- aktualny wynik badania psychotechnicznego
- aktualne zaświadczenie od neurologa o pełnej sprawności psychoruchowej


Uwaga Przychodnia Grapa nie wydaje zaświadczeń dla kierowców zawodowych a jedynie dla pracowników, którzy w zakresie obowiązków mają użytkowanie samochodów służbowych.


Zakres badań

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy.

Badania wstępne:
wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Badania okresowe:
wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy,
wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

Badania kontrolne:
wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.