Ceny widniejące na stronie są nieaktualne. Jesteśmy w trakcie aktualizacji cennika.
Ten proces potrwa kilka dni. O aktualną cenę zapytaj telefonicznie.

Świadczenia w ramach NFZ:

 22 717 40 03  |  22 717 40 01  

Usługi komercyjne:

 22 69 00 650

Przychodnia Grapa
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
 

GODZINY PRACY:

* Usługi NFZ w ramach POZ:

pon-pt 08:00-18:00

* Usługi komercyjne:
pon-pt 08:00-20:00

 

Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji
Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
Prawo Pacjenta do tajemnicy informacji
Prawo Pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta
Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej
Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo Pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Prawo Pacjenta do opieki duszpasterskiej
Prawo Pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Art. 39.
Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ten podmiot, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 40.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres spisu przedmiotów oddawanych do depozytu,
2) sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu,
3) sposób i warunki prowadzenia i przechowywania księgi depozytów - uwzględniając zapewnienie właściwej realizacji prawa Pacjenta, o którym mowa w art. 39.